top of page

Wat zijn en doen ze?

Oorkaarsen zijn al eeuwen oud!

Traditioneel wordt de oorkaars gebruikt om de geest te zuiveren en de negatieve energieën te verdrijven. Toen deze traditie ook in het westen bekend werd, ontdekten de onderzoekers de neveneffecten van de oorkaars.

Tegenwoordig worden oorkaarsen bij uiteenlopende klachten gebruikt,

denk daarbij aan:

* algemene oorhygiëne en gehoorstimulatie

* verwijderen van oorstoppen

* losmaken van oorsmeer

* irritatie van het oor en bijholten

* sinusitis (bijholteontsteking)

* neus- en keelirritaties bij verkoudheid

* hoofdpijn en migraine

* beginnende verkoudheid en griep

* keelpijn

* oorpijn en oordruk

* oorsuizing en tintelingen

* bloedcirculatie in het oor

* lymfeproblemen

* oorpijn bij vliegreizen (zowel preventief als nadien)

Maar hoe werkt een oorkaars dan? Hoor ik je vragen…

Zoals op de foto te zien is zijn oorkaarsen hol. Deze holle kaars wordt in het oor geplaatst en aangestoken. Daardoor komt er warmte in de gehoorgang. De combinatie van een lichte onderdruk (schouweffect) in de oorkaars en een trilling van de stijgende lucht (door de natuurlijke beweging van de vlam) geven een lichte massage aan het trommelvlies en de gehoorgangen. Hierdoor wordt de doorbloeding gestimuleerd en is een direct effect op de drukregeling in het oor.

Het voelt ontspannend – door de warmte en het rustgevende geluid van de kaars – en bevrijdend door het oorsmeer wat verwijderd wordt. Om een evenwichtig resultaat te bereiken, worden oorkaarsen altijd op beide oren toegepast. Eén oorkaars brandt ongeveer tien minuten.

Een oorkaarsbehandeling neemt ongeveer 30 tot 45 minuten in beslag. De te behandelen persoon ligt op zijn zij op een tafel zodat de oorkaars vertikaal in het oor geplaatst kan worden. Eerst wordt de kaars in het oor geplaatst om te wennen aan het gevoel. Vervolgens wordt de kaars aangestoken en opnieuw in het oor geplaatst. Een oorkaars kan geen pijn doen. Wanneer dit wel het geval is wordt de oorkaars direct verwijdert. De oorkaars blijft in het oor tot de warmte van de kaars teveel wordt voor de te behandelen persoon of de behandelaar. De kaars wordt ‘geblust’ in een kopje water waarna het resultaat bekeken kan worden.

Het wordt niet aangeraden oorkaarsen toe te passen bij personen met een doorboord trommelvlies, buisjes in het oor, acute oorontsteking en epilepsiepatiënten.

Wanneer je interesse hebt in een oorkaars behandeling, neem dan contact met me op.

Ohrkerzen sind Jahrhunderte alt!

Traditionell wird die Ohrkerze verwendet, um den Geist und die negativen Energien zu reinigen. Diese Tradition wurde durch Forscher im Westen entdeckt, die Nebenwirkungen der Ohrkerze.

Die Ohrkerzen werden in einer Vielzahl von Beschwerden eingesetzt:

* Allgemeine Ohrhygiene und auditive Stimulation

* Entfernung von Ohrenstöpsel

* Lösen von Ohrenschmalz

* Reizung des Ohres und Nasennebenhöhlen

* Sinusitis (Nasennebenhöhlenentzündung)

* Nasen- und Rachenreizungen Erkältungen

* Kopfschmerzen und Migräne

* Eine beginnende Erkältungen und Grippe

* Halsschmerzen

* Ohrenschmerzen und Ohrendruck

* Tinnitus und Kribbeln

* Vor die Durchblutung im Ohr

* Lymph Probleme

* Earache Flugreisen (sowohl präventive als auch danach)

Aber wie funktioniert ein Ohr dann? Höre ich Sie fragen ...

Wie auf dem Foto zu sehen sind Ohrkerzen hohl. Diese hohle Kerze wird in dem Gehörgang eingeführt und angezündet, es wird warm im Gehörgang. Die Kombination aus einem leichten Unterdruck (Kamineffekt) in der Ohrkerze und eine Vibration der aufsteigenden Luft (durch die natürliche Bewegung der Flamme) geben eine sanfte Massage im Trommelfell und der Gehörgänge. Das Ergebnis wirkt durchblutungsfördernd und hat eine direkte Auswirkung auf die Drucksteuerung in dem Ohr.

Es fühlt sich entspannend an - von der Wärme und dem beruhigenden Klang der Kerze - und Freisetzen des Ohrenschmalz, der entfernt wird. Um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, werden Ohrkerzen immer auf beide Ohren verwendet. Eine Ohrkerze brennt etwa zehn Minuten.

Ohrkerzen-Behandlung dauert etwa 30 bis 45 Minuten. Die behandelten Person, liegt seitlich auf einem Behandlungstisch so dass die Ohrkerze vertikal in den Gehörgang eingeführt werden kann. Die erste Kerze wird in dem Gehörgang eingeführt, um sich an das Gefühl zu gewöhnen. Dann wird die Kerze angezündet, und wiederum in den Gehörgang eingeführt. Es kann dem Ohr nicht schaden, wenn dies der Fall ist, wird die Ohrkerze sofort entfernt. Die Ohrkerze bleibt im Ohr, bis die Wärme der Kerze zu viel für den zu behandelnden Patienten oder die Kerze abgebrannt ist. Die Kerze wird "ausgelöscht" in einer Tasse Wasser und das Ergebnisse kann besprochen werden.

Es ist nicht zugelassen die Ohrkerzen zu verwenden bei Personen mit einem punktierten Trommelfell, Röhrchen im Ohr, akute Mittelohrentzündungen und Epilepsie-Patienten.

Wenn Sie Interesse an Ohrkerzenbehandlung haben, kontaktieren Sie mich bitte.

bottom of page